Ngành nghề kinh doanh/ Sản phẩm:  Hệ thống cho phép nhận diện khách hàng VIP tại các ngân hàng, công ty tài chính

Công nghệ áp dụng trong sản suất kinh doanh:  Hệ thống cho phép nhận diện ra khách hàng VIP thông qua nhận diện khuôn mặt để nâng cao trải nghiệm của khách hàng