Ngành nghề kinh doanh/ Sản phẩm:  Hệ thống nhận diện khách hàng thông qua giọng nói

Công nghệ áp dụng trong sản suất kinh doanh:  Hệ thống cho phép nhận diện ra khách hàng thông qua giọng nói để nâng cao trải nghiệm của khách hàng