Đề xuất nhu cầu hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thái Nguyên

đề xuất nhu cầu hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023