Quy chế này quy định về hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm  bao gồm các hoạt động hỗ trợ sinh viên, cán bộ, viên chức, người lao động tham gia hoạt động khởi nghiệp tại Trường; quyền và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân.

Mời xem chi tiết quy chế Tại đây!