Sáng ngày 09/6, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên đã có buổi tiếp và làm việc với Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để thỏa thuận và hợp tác về khai thác và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển giao các kết quả/sản phẩm khoa học công nghệ góp phần xây dựng và phát triển đất nước.     

http://tuaf.edu.vn/bai-viet/thao-luan-hop-tac-giua-trung-tam-dich-vu-va-doi-moi-cong-nghe-ban-quan-ly-khu-cong-nghe-cao-hoa-lac-va-truong-dai-hoc-nong-lam-31811.html?gidzl=tQ2-0pZdnZNIlBy3EF_1DzYvlW0a-CumaEkr1NhwcJUUxUXJBlh1PS_jlmDvgvHXcBgw0cRITKW0FkN7C0