NGUYỄN KHÁNH PHƯỢNG

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ

KHỞI NGHIỆP ĐMST

1. Họ và tên :    NGUYỄN KHÁNH PHƯỢNG     

2. Điện thoại : 098.504.9991                Email:nguyenkhanhphuong@tuaf.edu.vn       

3. Chức vụ:  Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp, trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Chuyên viên hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo cho cán bộ, sinh viên Trường Đại hoc Nông lâm – Đại học Thái Nguyên. Chị đã hỗ trợ cho các dự án về đào tạo, huấn luyện; tư vấn hỗ trợ, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối : 10                     

Thời gian : từ 2020 đến nay                     

Mạng lưới trực thuộc :   

- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

- Tỉnh đoàn Thái Nguyên

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên